Що є категорією «витрати» відповідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»?  

Що є категорією «витрати» відповідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»?

1) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

2) матеріальні активи, які підприємство містить з метою використання в процесі виробництва або постачання товару, надання послуг, здачі в оренду, для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року і вартості більше 2500 грн.

3) сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку

4) активи, які містяться для виробничого споживання, подальшого продажу або знаходяться в процесі виробництва

5) ця категорія не розкрита в НП(С)БО 1

30. До непрямих витрат відносяться:

1) матеріальні витрати на основне виробництво

2) заробітна плата виробничих робітників

3) загальновиробничі витрати

4) відрахування на соціальні заходи

5) всі відповіді вірні

31. Доходи - це:

1) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів

2) зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу

3) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників)

4) зростання капіталу за рахунок внесків власників

5) отримання виручки (грошового потоку)

32. Не визнаються доходами:

1) суми одержаних грантів та субсидій

2) суми від списання кредиторської заборгованості

3) надходження від первинного розміщення цінних паперів

4) суми від реалізації готової продукції

5) суми від безкоштовно отриманих активів

33. Який з перерахованих документів є підставою для здачі грошової готівки в банк на поточний рахунок:

1) об'ява про внесення готівки

2) платіжне доручення

3) платіжна вимога-доручення

4) розрахунковий чек

5) грошовий чек

34. Що означає бухгалтерський запис: Д - 372 К - 301:

1) отримання від постачальників палива

2) видачу з каси грошових коштів підзвітній особі

3) виплату заробітної плати виробничим робочим

4) повернення підзвітною особою невикористаних грошових коштів в касу

5) отримання готівки з банку

35. Для яких цілей один з наявних поточних рахунків повинен бути визначений підприємством як основний:

1) для погашення заборгованості в безперечному порядку

2) для розрахунків з постачальниками

3) для отримання готівки в касу

4) для розрахунків з робітниками підприємства за допомогою карток5) для продажу валюти

36. Якою кореспонденцією відображається отримання санаторно-курортних путівок:

1) Д-949 К-331

2) Д-331 К-685

3) Д-685 К-311

4)Д-23 К-661

5) Д –301 К-372

37. Для якої з перерахованих операцій можливе здійснення розрахунків в безготівковому порядку:

1) при виплаті заробітної плати працівникам з каси підприємства;

2) при оплаті за продукцію (товари, роботи, послуги) з підзвітних сум:

3) при перерахуванні коштів з поточного рахунку покупця на поточний рахунок постачальника;

4) в жодному з перерахованих вище випадків.

5) в усіх випадках

38. Визначте сальдо на рахунку 30 "Каса", коли відомо, що сальдо початкове - 100 грн., дебетовий обіг - 500 грн., кредитовий обіг - 200 грн.:

1) 200 грн. (дебетове)

2) 400 грн. (дебетове)

3) 400 грн. (кредитове)

4) 200 (дебетове)

5) 300 (дебетове)

39. Який економічний зміст наступної господарської операції: Д - 10 "Основні засоби" К - 46 "Неоплачений капітал":

1) зараховані основні засоби

2) зарахована дебіторська заборгованість засновника

3) списані основні засоби

4) прийнято від засновника внесок основними засобами

5) передані основні засоби як інвестиції в інше підприємство

40. Який з перелічених об'єктів бухгалтерського обліку зменшує власний капітал:

1) резервний капітал

2) нерозподілений прибуток

3) непокриті збитки

4) додатковий капітал

5) емісійний дохід

41. Що означає наступна бухгалтерська проводка:

Д - 70 "Доход від реалізації*" К - 79 "Фінансові результати":

1) списано доход від реалізації

2) списана собівартість реалізованої продукції

3) відображено фінансовий результат - прибуток

4) нараховано податок на прибуток

5) списано чистий прибуток

42. Що відображається за кредитом рахунка 62:

1) вартість отриманого в оплату товару векселя

2) вартість виданого в оплату за товар векселя

3) отримані в оплату векселя кошти

4) нарахування заборгованості з ПДВ в бюджет

5) нарахування акцизного податку


6419174839659057.html
6419220041845231.html
    PR.RU™